• HVN Vastgoedkeuring

 

Algemene voorwaarden                                                             HVN vastgoedkeuringen

 

Artikel 1 Begrippen en definities

 

1.1In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

- Opdrachtgever: degene die opdracht geeft tot een bouwtechnische keuring of een bouwkundig advies.

- Opdrachtnemer: de ondernemer (zelfstandig bouwkundige) die de opdracht aanvaardt en de bouwtechnische keuring verricht of het bouwkundig advies uitbrengt.

- HVN vastgoedkeuringen: opdrachtnemer gevestigd te Drunen en ingeschreven bij de kvk onder nummer 17137480.

- Bouwtechnische keuring c.q. Bouwkundig advies: het visueel beoordelen en vastleggen van de bouw technische staat van c.q. het geven van een bouwkundig advies met betrekking tot:

- een individuele nieuwbouw woning

– een in aanbouw zijnde individuele woning 

- een bestaande individuele woning

–een individueel bestaand bedrijfspand

–gemeenschappelijke ruimten en of voorzieningen in opdracht van een vereniging van eigenaren; in een rapport op basis van de op dat moment geldende normen en maatstaven van kennis en kunde tegen de daarvoor geldende tarieven en voorwaarden.

 1.2 Ten aanzien van de Bouwtechnische keuringen c.q. het Bouwkundig Advies geldt het volgende:

- Een Bouwtechnische keuring c.q. Bouwkundig advies houdt in dat een algemene inspectie wordt uitgevoerd van de staat waarin (het gedeelte van) het pand zich op dat moment bevindt. Een Bouwtechnische keuring c.q. Bouwkundig Advies is geen gedetailleerd bouwkundig onderzoek.

–Een Bouwtechnische keuring c.q. Bouwkundig advies geeft geen indicatie over de waarde van het pand.

–Kostenramingen van kosten van herstel en/of veranderingen zijn slechts indicatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

-Een Bouwtechnische keuring c.q. Bouwkundig advies is geen specialistisch onderzoek ter zake van de fundering en constructie van het pand en/of aanbouw.

–Een Bouwtechnische keuring c.q. Bouwkundig advies is geen controle op noodzakelijke en/of verleende bouwvergunningen.

–Bij een Bouwtechnische Keuring c.q. Bouwkundig Advies wordt geen hak-, breek- en sloopwerk verricht.

–Een Bouwtechnische keuring c.q. Bouwkundig advies is geen garantie voor de afwezigheid van gebreken.

–Arbo-wetgeving (o.a. veilig werken op hoogte) kan op de Bouwtechnische keuring c.q. het Bouwkundig Advies van invloed zijn.

–Een Bouwtechnische keuring c.q. Bouwkundig advies heeft een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar tenzij anders overeen gekomen.

1.3 Onder een Bouwtechnische keuring c.q. Bouwkundig advies wordt in ieder geval niet verstaan:

-Controle of op basis van bestek, tekeningen en/of technische omschrijving voldaan is aan de (koop-/) aannemingsovereenkomst;

-Controle van niet gereinigde beglazing;

-Controle van de grondgesteldheid c.q. grondkwaliteit (bijv. grondvervuiling);

-Controle van geluidsisolatie en/of warmte isolatie;

-Controle van de gas-, water- en of elektrische installatie;

-Controle of uitvoering van berekeningen en metingen, bijvoorbeeld aan technische installaties;

-Controle van grond oppervlakte en/of perceelgrootte;

-Controle van dak en/of dakbedekking, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen;

-Controle van kruipruimte, anders dan op reguliere wijze visueel waarneembaar zonder technische hulpmiddelen.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

 

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte of te verrichten Bouwtechnische keuringen c.q. Bouwkundige Adviezen..

2.2 Afwijking van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover  zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht en herroeping recht

 

3.1 Herroeping recht. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na het overeenkomen van de opdracht zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, mocht het zo zijn dat de opdracht en uitvoering minder dan 14 dagen uit elkaar liggen dan geld dit recht tot maximaal 48 uur voor uitvoer van de opdracht. Wanneer u dan al betaalt heeft krijgt u binnen 14 dagen uw betaling  uitsluitend per bank retour gestort.

Het herroepen van de opdracht is alleen mogelijk per email of schriftelijk per post echter geld dan de datum van binnen komst bij HVN vastgoed keuringen en niet de datum die u op het schrijven aangeeft. Bij het inroepen van de opdracht vermeld u de datum van de geplande uitvoer van de keuring, uw gegevens zoals vermeld op de opdracht, het bankrekening nummer, (indien u eerder per bank betaald heeft dan retourneren wij op het nummer waar op de betaling is binnen gekomen). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Indien u een beroep doet op het herroepings recht  tot maximaal 48 uur vooraf gaande aan de geplande opdracht maar toch buiten de gestelde termijn van 14 dagen dan brengen wij u minimaal € 75,00 in rekening exclusief eventueel gemaakte kosten. Heeft u dan al betaald dan trekken wij dit af van het geen wat u betaald heeft en storten het overige retour binnen 14 dagen.

Herroept u binnen de termijn van maximaal 48 uur  voor af gaande aan de opdracht dan brengen wij u minimaal € 150,00 in rekening exclusief eventueel gemaakte kosten. Heeft u dan al betaald dan trekken wij dit af van het geen wat u betaald heeft en storten het overige retour binnen 14 dagen.- Heroept u binnen 24 uur voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht dan heeft u geen recht op vergoeding en bent u tot betalen verplicht.

 

Het herroeping recht vervalt :

 -Indien u afstand heeft gedaan van het herroeping recht. -Indien er een schriftelijke overeenkomst is gesloten met een advies of overeenkomst op maat .-Bij een opdracht voor een woningkijkdag,  uitvoeren van advies.

indien u niet binnen de termijn gebruik maakt van het herroeping recht op de diensten waar op het wel van toepassing is

3.2 Opdrachtgever zorgt dat de opdracht of onderdeel daarvan toegankelijk en betreed baar is ten behoeve van het uitvoeren van opdracht, indien en voor zover de Opdrachtnemer bepaald dat het uitvoeren van opdracht niet mogelijk is op basis hier van kan de Opdrachtnemer de opdracht weigeren  zonder enige vergoeding aan de Opdrachtgever. De opdrachtgever blijft onverwijld verplicht zijn betaling uit te voeren aan de Opdrachtnemer.

3.3 Opdrachtnemer zal de krachtens de opdracht te verrichten werkzaamheden met de zorg van een goed Opdrachtnemer, zo mogelijk in het bijzijn van de Opdrachtgever, uitvoeren. Van de Bouwtechnische keuring  dan wel het Bouwkundig Advies maakt de Opdrachtnemer een rapport dat hij ter beschikking stelt aan de opdrachtgever, waarmee de opdracht is voltooid.

 

Artikel 4 Informatie

 

4.1 Indien u jonger bent dan 18 jaar is het u niet toegestaan om een opdracht aan HVN vastgoedkeuringen te verstrekken zonder schriftelijke goedkeuring en toestemming van een meerderjarige ouder, voogd of verzorger met bijgevoegd een kopie van een rijbewijs of paspoort.

4.2 Uw gegevens worden enkel en alleen gebruikt om uw opdracht aan HVN vastgoedkeuringen uit te kunnen voeren en u  geeft hier ook toestemming voor door middel van het aangaan van een overeenkomst met HVN vastgoedkeuringen. Door het aangaan van een overeenkomst en het verstrekken van een opdracht aan HVN vastgoedkeuringen geeft u toestemming aan HVN vastgoedkeuringen en mede werkers om met u contact op te nemen en met de betreffende makelaar, eigenaar of verkoper van het object.

Wij zullen uw gegevens gebruiken op het rapport dat wij aan u of op verzoek van u aan derde partijen verstrekken. Door het aangaan van een overeenkomst/opdracht aan HVN vastgoed keuringen verklaart u hier mee akkoord te gaan en geeft ons daar  voor toestemming. 

4.3 Door het aangaan van een overeenkomst met HVN vastgoedkeuringen geeft u tevens toestemming om eventueel uw gegevens te gebruiken en te verstrekken aan alle partijen die noodzakelijk betrokken zijn of gedurende de loop van de opdracht noodzakelijk betrokken raken bij het uitvoeren van de opdracht welke door u aan HVN vastgoedkeuringen is verstrekt. 

4.4 Zolang het fiscaal nodig is bewijs aan de belasting dienst te kunnen overleggen hebben wij toestemming om uw gegevens te bewaren. Dit geld ook wanneer wij enkel een afspraak met u hebben of hadden om ter plaatse een offerte/aanbieding op te stellen of uit te brengen of het bezoeken van u op een locatie zonder dat er een opdracht is over een gekomen. 

 

Artikel 5 Vergoeding en betaling

 

5.1 De vergoeding voor de krachtens de opdracht te verrichten Bouwtechnische keuring of het Bouwkundig Advies zal worden berekend zoals tussen partijen is overeengekomen en is inclusief BTW.

5.2 De verschuldigdheid van de vergoeding is niet afhankelijk van het resultaat van de Bouwtechnische keuring c.q. Bouwkundig Advies.

5.3 In geval de opdracht wordt afgezegd, behoud Opdrachtnemer zich het recht voor een redelijke vergoeding bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachten die binnen 24 uur vóór het tijdstip van aanvang van de keuring worden afgezegd, worden tegen het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

5.4 Het tarief is het tarief, dat geldt op de dag dat Opdrachtgever aan HVN vastgoed keuringen verzoekt om een totstandkoming van een Bouwtechnische keuring c.q. Bouwkundig Advies.

5.5 Betaling door Opdrachtgever dient overeenkomstig de op de in de overeenkomst vermelde betalingscondities zonder aftrek, korting of verrekening te geschieden. Bij gebreke van specifieke condities , waaronder begrepen het niet kunnen innen van een eenmalige machtiging, zal Opdrachtgever  binnen veertien dagen na ontvangst van een factuur betalen.

5.6 Indien Opdrachtgever niet binnen de in artikel 5.5 genoemde termijn heeft betaald, is hij in verzuim en kan de wettelijke rente in rekening worden gebracht .

5.7 Alle in redelijkheid door Opdrachtnemer in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

5.8 Indien de opdracht door meerdere Opdrachtgevers gezamenlijk is gegeven, zijn zij, indien en voor zover de werkzaamheden ten behoeve van hen gezamenlijk zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende  betalingsverplichtingen.

 

Artikel 6 Klachten

 

6.1 Eventuele klachten kunnen schriftelijk worden ingediend  aan HVN vastgoed keuringen te Drunen.

6.2 Opdrachtgever  is gehouden eventuele klachten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en/of het factuur bedrag schriftelijk kenbaar binnen dertig dagen na dagtekening van het rapport of na verzenddatum van het geen naar aanleiding waarvan hij overigens wenst te klagen, dan wel onverwijld nadat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen, heeft ontdekt. In het laatste geval dient Opdrachtgever aan te tonen, dat hij hetgeen waarover hij wenst te klagen, redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen ontdekken.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 

7.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdig , of niet behoorlijk uitvoeren van de opdracht is beperkt tot het bedrag waar voor de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer in voorkomend geval door verzekering is gedekt, zijnde ten hoogste € 500.000,00 per aanspraak.

7.2 Opdrachtnemer is overigens steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

7.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde opdracht, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.

 

Artikel 8 vervaltermijn

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 is opdrachtgever gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Opdrachtnemer de opdracht niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks – tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 6 is gebeurd – onverwijld schriftelijk aan Opdrachtnemer kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

 

Artikel 9 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

 

De overeenkomst eindigt met onmiddelijke  ingang door overlijden van de Opdrachtnemer, met wederzijds goedvinden en door faillietverklaring dan wel surséance van betaling van de Opdrachtgever respectievelijk Opdrachtnemer.

 

Artikel 10 Overmacht

 

10.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit hoofde van de overeenkomst, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Ziekte van de Opdrachtnemer wordt als overmacht beschouwd.

10.2 Op werkdagen zal Opdrachtnemer Opdrachtgever in geval van overmacht/ziekte onverwijld informeren en zich inspannen om de opdracht als nog uit te voeren op een later tijdstip.

10.3 Tijdens het bestaan van overmacht/ziekte hebben partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. Tijdens overmacht/ziekte worden de verplichtingen van de Opdrachtnemer opgeschort.

10.4 De Opdrachtgever heeft in een situatie van overmacht/ziekte van de zijde van Opdrachtnemer vanwege de overmacht ziekte geen recht op enige vergoeding van kosten of schade.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

 

11.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Nederlands Recht.

11.2 Alle geschillen die verband houden met de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn , worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 

Artikel 12 Slotbepaling 

12.1 De algemene voorwaarden treden in werking op 6-6- 2016.

12.2 De Voorwaarden zijn bij de kamer van koophandel  te Eindhoven gedeponeerd.